Tag Archive Dmitry G. Pavlov

Portrait | Sofie by Dmitry G. Pavlov

Sofie photographed by Dmitry G. Pavlov and styled by Ianis Chamalidy

Portrait | Ekaterina Shemonaeva by Dmitry G. Pavlov

Swathed in black looks from Ianis Chamalidy, model Ekaterina Semonaeva is a dark lady for this moody series of portraits shot by Dmitry G. Pavlov.

Fresh Face | Darya Novitskaya by Dmitry G. Pavlov

Select Deluxe’s Darya Novitskaya poses for an intimate series of portraits photographed by Dmitry G. Pavlov